POLİTİKALARIMIZ

ETİK POLİTİKASI

Sözümüz ile davranışlarımızın aynı olmasına dikkat ederiz.
Çalışanların haklarına bireysel farklılıklara değer veririz.
İşimizde mükemmel sonuca ulaşmak için işimizi tek seferde doğru ve değer yaratan farklılıklarla yaparız.

KALİTE POLİTİKASI

Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi,
Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmayı ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmayı,
Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
Tüm çalışanlarda kalite bilincini oluşturmayı,
Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı,
En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
Sürekli yenilik ve gelişim sağlayacak ürün ve süreçleri ortaya çıkarmayı, müşteri beklentilerinin de ötesinde yenilikler sunmayı,
Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,
İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı
Tüm yasal zorunlulukları ve uygulanabilir şartları yerine getirmeyi
Kalite Politikası olarak belirlemiştir.İşimizde mükemmel sonuca ulaşmak için işimizi tek seferde doğru ve değer yaratan farklılıklarla yaparız.

ÇEVRE POLİTİKASI

Berteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. olarak biz; çevreyi, sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olarak görüyor, gelecek yaşama en değerli mirasımız olan kaliteli bir hayatı sunabilmek için çevrenin en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden, ulusal, bölgesel kanun hükümlerine ve müşterilerimizden gelen çevre ile ilgili düzenlemelere bağlı kalarak,

Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler alacağımızı,
Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapacağımızı,
Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uyacağımızı,
Çevre koruma prensibimizi tedarikçilerimize, müşterilerimize, çevremize, ülkemize ve tüm dünyaya yayacağımızı,
Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi için tüm çalışanlarımıza, taşeron ve tedarikçilerimize yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenleyeceğimizi,
Atıkların azaltılması ve çevreye olan etkilerini minimize etmek için geri dönüştürülebilir ürünleri kullanacağımızı ve tüm paydaşlarımıza bunu teşvik edeceğimizi,
Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek acil durumlarda çevresel riskleri önceden belirleyerek çevreye zararlarımızı minimize edecek tedbirleri planlayıp uygulayacağımızı,
Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak iş birliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artıracağımızı,
Ürün ve proseslerle ilgili projeler geliştirilirken ürettiğimiz ürünlerin çevreye karşı etkilerini önceden belirleyip, atıkları minimuma indireceğimizi, kirliliği kaynağında önleyerek çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacağımızı,
Bugünün israfı yarının kıtlığıdır anlayışıyla, ham madde ve doğal kaynakların kullanımında gereksiz sarfiyatı önleyeceğimizi ve her yıl önleyici tedbirler alacağımızı,

Yaşadığımız dünyanın korunmasına yönelik yapılan her türlü çalışmalara Berteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. olarak aktif bir şekilde katılacağımızı, iş birliği faaliyetlerinde bulunacağımızı taahhüt ederiz. İşletmelerimizde yaptığımız atık istasyonları ile atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlayarak, atık sarfiyatından kurtuluyor ve iş yükünü azaltıyoruz. Yaptığımız enerji yatırımlarında yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ediyoruz. Üreteceğimiz temiz enerjiler ile karbon ayak izimizi sıfırlıyoruz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bu politikanın uygulanması ile Berteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Üst yönetimi, “Dünyada her 5 mekânda bir Berteks markalı ürün kullanılmasını sağlamak” vizyonunu gerçekleştirirken, sürdürülebilir gelişme, rekabet gücünün arttırılmasında kurulacak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından korunmasının, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi amaçlar ve beyan eder.

Bilgi güvenliği Yönetim Sistemi standart şartları ve gereksinimlerine uygunluğun sağlanabilmesi ile ilgili gerekli katılım ve desteğin sağlanmasını,
Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmelikler, genelgeler, müşteri sözleşmeleri ve işin gerektirdiği yasal mevzuat ile belirlenmiş gereksinimlerle uyumlu çalışmanın sağlanmasını,
Kapsam dâhilinde tüm bilgi varlıklarının yetkisiz kullanılmasına, açıklanmasına ve hasara uğratılmasına karşı alınacak önlemler ile ilgili gereken desteğin sağlanmasını,
Bilgi varlıkları üzerindeki risklerin değerlendirmesinin yapılarak tespit edilen risklerin kabul edilebilir düzeylere indirilmesi ile ilgili yapılacak çalışmalara gereken destek ve katkının sağlanmasını,
Personelin bilgi güvenliği farkındalığını arttıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını teşvik edecek farkındalık programlarının, çalışanlar ve ilgili olduklarında tedarikçi çalışanlarına düzenli olarak sağlanması ile ilgili yapılacak planlamalara gereken desteğin sağlanmasını,
Bilgi güvenliği olaylarına ait gerçek ya da şüpheli tüm ihlâllerin tespit edilmesine, bildirilmesine, kapatılmasına ve tekrar etmesinin engellenmesine yönelik yapılacak çalışmalar için gerekli desteğin sağlanmasını,
İş sürekliliğinin sağlanarak, bilgiye sürekli olarak erişimin planlanan düzeylerde gerçekleşmesi için gereken desteğin ve katkının sağlanmasını,
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için belirlenecek gerekli kaynakların sağlanmasını, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini firmamızın iş süreçlerine entegre ederek her aşamada bilgi güvenliği gereksinimlerini göz önünde bulundurmaya çalışılacaktır.

Berteks Çalışanlarının Sorumlulukları

Personel; Berteks Tekstil San.ve Tic.A.Ş.’ de edineceği ve sahip olduğu bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamakla yükümlüdür.
Personel, kendisine teslim edilmiş olan bilgiyi sadece kendisi kullanacak ve gerekli olan durumlarda yetkili kişilerle paylaşacaktır.
Personel; görevi ile ilgili olsun veya olmasın proje kapsamında Kurum’da edindiği gizlilik arz eden her türlü bilgiyi sır olarak saklamak ve bunları üçüncü şahıslara inceletmemek, söylememek, iletmemek, açıklamamakla yükümlüdür.
Personel, kurum içerisinde şahsi fotoğraf makinası, kamera, cep telefonu vb. cihazlarla fotoğraf, video vb. çekemez. Personel sadece firmaya ait olan fotoğraf makinası ve kamera cihazları ile fotoğraf, video çekebilir. Ancak çekilen fotoğraf, video vb. materyaller her ne şartla olursa olsun hiçbir sosyal medya site ve uygulamalarında paylaşamaz.
Personel hangi amaçla (kişisel veya işle ilgili) olursa olsun; proje kapsamında Kurum’da edindiği bilgileri, projede kullanılan çeşitli şekillerde (laptop, basılı evrak, CD–DVD, taşınabilir bellek vb.) bulunabilecek olan verileri, yetkisiz ve izinsiz olarak kullanamaz, kopyalayamaz, taşıyamaz, mail vb. şekilde iletemez.
Personelin işten ayrılma durumunda yerine geçecek personel var ise sahip olduğu varlıkları (donanım, fiziksel, elektronik kayıtlar, yazılım varlıkları, kağıt varlıklar) teslim etmekle yükümlüdür. Personel aynı zamanda sahip olduğu bilgi varlıklarını da teslim etmekle yükümlüdür.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKALARI

Berteks şirketler grubu olarak; insana ve çevreye saygıyı değerlerimizin bir parçası olarak kabul edip tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışımızın temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul ederiz.
Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.

Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri, uygulamaları ve çevre dostu teknolojileri kullanırız.

Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket ederiz.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı da bu konuda bilinçlendirmeyi hedefleriz.